Privacy

stipmedia

PRIVACYREGLEMENT STIP MEDIA

Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die STIP MEDIA (hierna: ‘de organisatie’) verwerkt van haar abonnees en relaties.

Indien u abonnee wordt van de organisatie, een aankoop doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacyreglement te verwerken.

Wij adviseren u om het privacyreglement goed door te lezen.

1. Voor vragen en informatie 

Voor vragen of meer informatie kunt u ons bereiken op telefoonnummer 072 531 49 78 of per info@stipmedia.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1   Door de organisatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. a) voor- en achternaam
  2. b) adresgegevens
  3. d) telefoonnummer
  4. e) e-mailadres
  5. f) bankrekeningnummer

2.2     De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het abonnement en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking en afhandeling van de door u aangevraagde diensten en informatie
  2. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te wikkelen
  3. Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie uw naam en e-mailadres om haar e-mail-nieuwsbrief toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen 

3.1     De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal 3 jaar na afloop van een abonnement en/of dienst. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacyreglement na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1     Via de abonnee-administratie (info@stipmedia.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de abonnee-administratie (info@stipmedia.nl). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact met ons opnemen (072 531 49 78 / info@stipmedia.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-regelement kunnen worden gericht aan onze administratie (info@stipmedia.nl).

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.