Algemene Voorwaarden

stipmedia

Algemene Voorwaarden Stip Media

Stip Media B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1814 JA) Alkmaar aan de Louise de Colignystraat 25A, hierna: “Stip Media”) is uitgever van Boekblad, Mediafacts, Lijsterboek, Boekenpost, Inkt!, Zenit, Sterren & Planeten, Sterrengids, Verzamelkrant, Origine, Prachtvondsten, P & M, Daarnaast heeft Stip Media een aantal online services waaronder een webshop voor antiquarische boeken.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Stip Media op telefoonnummer 072 531 49 78 of per mailadres info@stipmedia.nl.

1. Algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Stip Media met betrekking tot de door Stip Media aan de klant/abonnee te leveren diensten en/of producten.
1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een specifiek deel met specifieke voorwaarden voor advertenties en Intellectueel eigendomsrecht. De bepalingen in het specifieke deel hebben voorrang boven die in het algemene deel.
1.3 De klant/abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement of bestellen van een consumentenartikel bij Stip Media, deze voorwaarden te accepteren.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.5 Stip Media is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift of de digitale dienst waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
1.6 Stip Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. Datum van ingang van het abonnement geldt de eerste van de maand van verschijning van het eerste nummer dat aan de abonnee wordt toegestuurd of uitgereikt. Kopers en aanvragers van losse nummers worden niet als abonnee beschouwd.
2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift of de digitale dienst in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.
2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.
2.5 Stip Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
2.6 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

3. Herroepingsrecht
3.1 De klant/abonnee heeft de mogelijkheid om:
a. in het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of,
b. in het geval van een overeenkomst tot levering van een consumentenartikel: om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel of (in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere artikelen) ontvangst van het laatste artikel met betrekking tot een bestelling de overeenkomst te herroepen.
3.2 De klant/abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van Stip Media en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email of post.
3.3 Als de klant/abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen tijdschriften of consumentenartikelen binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar Stip Media, Louise de Colignystraat 15, 1814 JA Alkmaar. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de abonnee, en zijn afhankelijk van het soort product/de soorten producten die wordt teruggestuurd en worden geraamd op ten hoogste een bedrag van € 25 (in geval van post- of pakketbezorging door PostNL).
3.4 In het geval de klant/abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij Stip Media zich het recht voorbehoudt te wachten met terugbetaling tot het moment waarop de goederen zijn terug ontvangen, dan wel bewijs van terugzending van de goederen heeft ontvangen.
3.5 In het geval van een abonnement op digitale diensten van Stip Media heeft de abonnee geen recht op herroeping.

4. Duur en opzegging van het abonnement
4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode. Bij het verschijnen van het laatste nummer van de lopende abonnementsperiode wordt aan de abonnee een kennisgeving gezonden met een duidelijke omschrijving betreffende de betalingskeuzemogelijkheden voor betaling van de verlenging van de abonnementsperiode met een jaar. Na bevestiging en betaling wordt het abonnement verlengd met de opgegeven periode. Na het uitblijven van een reactie en betaling wordt het abonnement beëindigd.
4.2 Binnen de abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn Stip Media over deze opzegging moet berichten.
4.3 Informatie over de looptijd van een abonnement kan bij de klantenservice van Stip Media worden opgevraagd via post, mail en telefoon.

5. Betaling abonnementsgeld en consumentenartikelen en wijze van betaling
5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient in het geval van een abonnement op een tijdschrift voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden. Het abonnementsgeld dient uiterlijk op de dertigste dag na de verstrekking van het laatst verschenen nummer op de giro- of bankrekening van Stip Media te zijn bijgeschreven.
5.2 Betaling van een consumentenartikel dient 14 dagen na de factuurdatum op de giro- of bankrekening van Stip Media te zijn bijgeschreven.
5.3 De abonnementsprijzen staan op de website van de betreffende tijdschriften en op www.stipmedia.nl. In het geval van een abonnement op een digitale dienst dient betaling van het abonnementsgeld voorafgaand aan de abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of iDeal).
5.4 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het consumentenartikel of abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Stip Media gerechtigd een abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

6. Bezorging
6.1 De bezorging van de tijdschriften en consumentenartikelen van Stip Media vindt plaats via Sandd en Post.nl. Indien het tijdschrift of consumentenartikel niet of beschadigd aangekomen is, kan de klant/abonnee daarover contact opnemen met Stip Media.
6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail, per post of telefonisch.

7. Privacy
7.1 Stip Media respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten en diensten conform de wettelijke bepalingen en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk en in overeenstemming met het privacy beleid zoals neergelegd in haar privacyreglement, die via stipmedia.nl/privacyreglement is in te zien, wordt behandeld.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Stip Media is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant/abonnee geleden schade indien deze schade aan Stip Media is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Stip Media komt.
8.2 Stip Media is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door klant/abonnee van enig door Stip Media geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij Stip Media aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
8.3 Stip Media is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Stip Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: faillissement, stagnatie, vertraging, technische tekortkomingen, stakingen bij bedrijven waarvan Stip Media afhankelijk is, zoals drukkerij, post bezorgingsbedrijf. Klant/abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Stip Media.
8.4 Stip Media is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel dan wel de dienst is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Stip Media is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Stip Media de klant/abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
8.5 Het is klant/abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat klant/abonnee aan Stip Media is verschuldigd.

SPECIFIEK DEEL

9. ADVERTENTIES

9.1 Adverteerders
Onder “adverteerder” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die schriftelijk, telefonisch of anderszins opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van een advertentie in één of meer uitgaves van Stip Media.

9.2 Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 30 dagen na de offertedatum, tenzij anders is aangegeven. Stip Media is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding daarvan hem schriftelijk binnen de gestelde termijn is bevestigd. In het geval dat de opdrachtgever de offerte (telefonisch) mondeling accepteert en/of de opdracht geeft, zal de overeenkomst eveneens tot stand gekomen zijn, als Stip Media de mondelinge afspraak schriftelijk heeft bevestigd. De in de offerte aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

9.3 Prijswijzigingen
Wijziging in prijzen die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door Stip Media doorberekend worden. De afnemer heeft het recht om in geval van prijswijziging de overeenkomst te annuleren, tenzij de prijswijziging een gevolg is van een kostprijsverhogende belasting, heffing of tarifering door enige overheidsinstantie.

9.4 Advertenties
9.4.1 Hoewel bij het ontwerpen, corrigeren en drukken alle aandacht gegeven wordt aan de opgegeven advertenties, kunnen desondanks fouten of misstellingen plaatsvinden. Stip Media is niet aansprakelijk voor schade aan wie dan ook toegebracht, als gevolg van dergelijke fouten of misstellingen. Gemaakte zet-, druk- of plaatsingsfouten, die kennelijk afbreuk doen aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie worden door Stip Media in de eerstvolgende uitgave op verzoek gerectificeerd.
9.4.2 Stip Media is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet of niet tijdig plaatsen van een advertentie.
9.4.3 Voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties is Stip Media niet aansprakelijk. Verzoeken om reductie of gratis herplaatsing kunnen derhalve niet worden ingewilligd. Fouten in advertenties door onduidelijk geschreven kopij of het ontbreken van aanwijzingen door de opdrachtgever, geven eveneens geen aanleiding tot reductie of rectificatie.
9.4.4 De opdrachtgever dient materiaal (foto’s, logo’s, tekeningen e.d.) aan te leveren van een zodanige kwaliteit, dat Stip Media c.q. de drukker daarmee een redelijk resultaat kan bereiken. Stip Media is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat indien het oorspronkelijke materiaal niet van goede kwaliteit is.
9.4.5 Klachten over de uitvoering van advertentie-opdrachten dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum dan wel na verschijning van de betreffende uitgave schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen de genoemde termijn van veertien dagen geen schriftelijke klacht is ontvangen, betekent dit, dat de factuur door debiteur akkoord is bevonden.
9.4.6 Annulering of wijziging van een advertentie-opdracht wordt uitsluitend geaccepteerd, indien deze schriftelijk voor de uiterste inzenddatum van enig nummer/uitgave van Stip Media in bezit is van Stip Media. Indien nodig vindt terugbetaling dan wel verrekening met openstaande facturen, van het eventueel (te veel) betaalde factuurbedrag plaats binnen 30 dagen na annulering.
9.4.7 Voor advertenties die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een zodanige vorm, dat er gelijkenis is met redactionele artikelen, behoudt de uitgever zich het recht voor de opmaak te wijzigen.
9.4.8 Een bepaalde plaats in enig nummer/uitgave van Stip Media kan nimmer gegarandeerd worden, tenzij daarover uitdrukkelijk overeenstemming is bereikt en/of een speciale plaatsingtoeslag is of wordt betaald. Wel wordt met verzoeken om een speciale plaats rekening gehouden zoveel als naar het inzicht van de uitgever mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, van de technische en redactionele mogelijkheden en van de billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.
9.4.9 Mondelinge afspraken van welke aard dan ook, over advertenties of advertentie-opdrachten binden Stip Media slechts voor zover zij zijnerzijds schriftelijk zijn bevestigd.
9.4.10 Stip Media behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. In een dergelijk geval wordt de reden van de weigering aan de opdrachtgever meegedeeld.

10. Betaling
10.1 Het bedrag van een factuur voor geplaatste advertenties dient zonder enige korting uiterlijk op de dertigste dag na dagtekening van de factuur op de giro- of bankrekening van Stip Media te zijn bijgeschreven.
10.2 Voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de hiervoor genoemde datum van betaling wordt overschreden kan een interest berekend worden gelijk aan een twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente bedoeld in artikel 1286 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn het bedrag van de factuur gerechtelijk of buitengerechtelijk moet worden ingevorderd, zullen de daarmee verband houdende extra kosten aan de adverteerder in rekening gebracht kunnen worden. De extra invorderingskosten worden gefixeerd op 15 % van het te incasseren bedrag met een minimum van €25,–, exclusief omzetbelasting.
10.3 Bij een verschil van mening over een onderdeel van de gezonden factuur blijft de hiervoor genoemde verplichting tot tijdige betaling van de onderdelen waarover geen verschil van mening is, bestaan.
10.4 Stip Media is gerechtigd verdere plaatsing van advertenties op te schorten, totdat betaling van de reeds geplaatste advertenties is verkregen. Dat zal nimmer tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever ontheven is van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de uitgever zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen: staat van faillissement, stagnatie, vertraging, technische tekortkomingen, stakingen bij bedrijven waarvan Stip Media afhankelijk is, zoals drukkerij, post bezorgingsbedrijf. Stip Media acht zich niet aansprakelijk voor schade die kennelijk ontstaat als gevolg van overmacht.

12. Auteursrechten
Door het verstrekken van een advertentie-opdracht vrijwaart de opdrachtgever Stip Media voor aanspraak op rechten door derden volgens de Auteurswet 1912. Overname van gehele of gedeelten van advertenties, redactionele artikelen of berichten zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is verboden als zijnde in strijd met artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek en de Auteurswet 1912.

13. Geschillen
Geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk is, in der minne worden opgelost. Lukt dat niet, dan kunnen geschillen worden gebracht voor de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Stip Media dan wel van de gedaagde partij.

14. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
14.1 De volledige intellectuele en industriële eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, modelrechten, rechten tot bescherming van prestaties en sui generis databankrechten op alle door of in opdracht van Stip media vervaardigde creaties, waaronder maar niet beperkt tot door Stip Media uitgegeven producten, door en/of in opdracht van Stip Media ontwikkelde studiematerialen, concepten, aanbiedingen, adviezen, voorstellen, alsmede door Stip Media gehanteerde (delen van) programmatuur en/of haar website, namen en/of logo’s (hierna: de werken), berusten bij Stip Media en/of haar licentiegevers.
14.2 Het is de klant niet toegestaan de hiervoor genoemde werken van Stip Media zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Stip Media en/of haar licentiegevers te (laten) verveelvoudigen, distribueren en/of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Tevens is het de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent de in het voorgaande lid bedoelde rechten in of op de aan de klant in het kader van de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten, documentatie of gegevensdragers en/of andere werken, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
14.3 Niets in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van de rechten als bedoeld in het eerste lid van deze bepaling, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
14.4 De klant is verplicht Stip Media onmiddellijk schriftelijk te berichten, indien de klant merkt dat derden inbreuk maken op de in deze bepaling bedoelde rechten van intellectueel of industrieel eigendom.